Algemeen
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De Zeeuwse Darts Federatie spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan de Zeeuwse Darts Federatie niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

De Zeeuwse Darts Federatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de Zeeuwse Darts Federatie liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. De Zeeuwse Darts Federatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De Zeeuwse Darts Federatie geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de Zeeuwse Darts Federatie en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik mag niets van de Zeeuwse Darts Federatie worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Zeeuwse Darts Federatie.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de website van de Zeeuwse Darts Federatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Zeeuwse Darts Federatie sluit iedere aansprakelijkheid voor de op de website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid
Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de site.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing